Onderwijs lost 'waterproblemen' op door de natuur in te zetten

Ecological Engineering

Het 'Handboek groene waterzuivering' is een van de resultaten van het project Ecological Engineering waarin Hogeschool Van Hall Larenstein, CAH Vilentum, Helicon Opleidingen, Wellantcollege, Wageningen UR en TU Delft samenwerken.

In dit project willen deze onderwijsinstellingen laten zien dat door goed kijken naar de natuur, technieken zijn af te leiden die te gebruiken zijn bij het oplossen van actuele problemen in onze samenleving. Het gaat dan om fijn-stof reductie, bevorderen van biodiversiteit, waterberging, verlaging van de omgevingstemperatuur en zuivering met inzet van planten. 

Natuur en techniek worden in dit project als complementair gezien. Door vanuit het groen oplossingen te bedenken, wordt de positie van groen en natuur in de samenleving strategisch versterkt. De kennis uit dit project is opgenomen in  de curricula van de deelnemende onderwijsinstellingen. Tegelijkertijd is ze beschikbaar op de website groenweb. Zo is het 'Handboek groene waterzuivering'  waaraan o.a. Wetterskip Fryslan en Waternet meewerkten als download gratis beschikbaar.

Links